Skip to content Skip to navigation

Етническият портрет на българина в културната памет на други народи (щрихи от езиковата имагинистика)

TitleЕтническият портрет на българина в културната памет на други народи (щрихи от езиковата имагинистика)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsПавлова, Н
JournalБългарска реч
Volume10
Issue3
Pagination35–41
Publication Languagebul
Citation KeyПавлова2004
Subscribe to Syndicate