Skip to content Skip to navigation

Мая Байрамова. Етюди за съюзите в Троянския дамаскин. Библ. „Слово и символ“ № 1. Изд. „Агато“. С., 1996, 202 с.

TitleМая Байрамова. Етюди за съюзите в Троянския дамаскин. Библ. „Слово и символ“ № 1. Изд. „Агато“. С., 1996, 202 с.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsНицолова, P
JournalБългарска реч
Volume1
Issue4
Pagination41–42
Publication Languagebul
Citation KeyНицолова1995
Subscribe to Syndicate