Skip to content Skip to navigation

Филологически принос за проучването на институционалното развитие в ранносредновековното Българско ханство-царство

TitleФилологически принос за проучването на институционалното развитие в ранносредновековното Българско ханство-царство
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsНиколов, Г
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume34
Issue4
Pagination97–101
Citation KeyНиколов2010
Subscribe to Syndicate