Skip to content Skip to navigation

Подлог със семантична роля експериенцер при ментални предикати, предикати за сетивно възприятие и за изразяване на емоции

TitleПодлог със семантична роля експериенцер при ментални предикати, предикати за сетивно възприятие и за изразяване на емоции
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsНесторова, П
JournalБългарска реч
Volume11
Issue3
Pagination21–29
Publication Languagebul
Citation KeyНесторова2005
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate