Skip to content Skip to navigation

Национална младежка школа Актуални проблеми на обучението и възпитанието на чуждестранните учащи

TitleНационална младежка школа Актуални проблеми на обучението и възпитанието на чуждестранните учащи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsНедкова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume10
Issue2
Pagination123–126
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyНедкова1985
Subscribe to Syndicate