Skip to content Skip to navigation

Паралели при притежателните прилагателни имена в старобългарските евангелски преписи

TitleПаралели при притежателните прилагателни имена в старобългарските евангелски преписи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsМъжлекова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume29
Issue1
Pagination44–71
Citation KeyМъжлекова2005
Subscribe to Syndicate