Skip to content Skip to navigation

Международен симпозиум в Охрид, посветен на 2000-а годишнина на християнството.

TitleМеждународен симпозиум в Охрид, посветен на 2000-а годишнина на християнството.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsМусакова, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume{ХХV}
Pagination111–116
Citation KeyМусакова2001
Subscribe to Syndicate