Skip to content Skip to navigation

Европа, глобални комуникации и „Булглиш“. Влияние на английския език върху българския в началото на XXI век

TitleЕвропа, глобални комуникации и „Булглиш“. Влияние на английския език върху българския в началото на XXI век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsМосъп, Д
JournalБългарска реч
Volume13
Issue1
Pagination67–73
Publication Languagebul
Citation KeyМосъп2007
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate