Skip to content Skip to navigation

Старобългарският превод на книгата на пророк Иеремия по преписи от ХІV–ХVІ век

TitleСтаробългарският превод на книгата на пророк Иеремия по преписи от ХІV–ХVІ век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsМострова, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume19
Issue2
Pagination9–26
Citation KeyМострова1995
Subscribe to Syndicate