Skip to content Skip to navigation

Към въпроса за Лествицата в славянската ръкописна традиция

TitleКъм въпроса за Лествицата в славянската ръкописна традиция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsМострова, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume15
Issue3
Pagination70–90
Citation KeyМострова1991
Subscribe to Syndicate