Skip to content Skip to navigation

Някои особености на Търновския устав от ХІV в. (Опит за графометричен анализ)

TitleНякои особености на Търновския устав от ХІV в. (Опит за графометричен анализ)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsМишченко, Ж
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume11
Issue2
Pagination74–84
Citation KeyМишченко1987
Subscribe to Syndicate