Skip to content Skip to navigation

Съюзът ТА в историята на българския книжовен език

TitleСъюзът ТА в историята на българския книжовен език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsМичева, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume25
Issue3
Pagination113–120
Citation KeyМичева2001
Subscribe to Syndicate