Skip to content Skip to navigation

Към нормализацията на текстовете в Райковския дамаскин, направена от Маньо Стоянов

TitleКъм нормализацията на текстовете в Райковския дамаскин, направена от Маньо Стоянов
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsМитринов, Г
JournalБългарска реч
Volume13
Issue2
Pagination38–51
Publication Languagebul
Citation KeyМитринов2007а
Subscribe to Syndicate