Skip to content Skip to navigation

Най-старият известен досега писмен документ в Родопите от епохата на Възраждането

TitleНай-старият известен досега писмен документ в Родопите от епохата на Възраждането
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsМитринов, Г
JournalБългарска реч
Volume3
Issue3–4
Pagination35–37
Publication Languagebul
Citation KeyМитринов1997
Subscribe to Syndicate