Skip to content Skip to navigation

Някои наблюдения върху естественонаучните представи в Шестоднев и Небеса на Йоан Екзарх Български

TitleНякои наблюдения върху естественонаучните представи в Шестоднев и Небеса на Йоан Екзарх Български
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsМитева, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume18
Issue3
Pagination63–76
Citation KeyМитева1994
Subscribe to Syndicate