Skip to content Skip to navigation

По въпроса за реконструкцията на оригиналната славянска служба за Константин-Кирил Философ

TitleПо въпроса за реконструкцията на оригиналната славянска служба за Константин-Кирил Философ
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsМирчева, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume34
Issue1
Pagination3–24
Citation KeyМирчева2010
Subscribe to Syndicate