Skip to content Skip to navigation

Проблеми на установяването на книжовноезиковата норма в новобългарските дамаскини от ХVІІ век

TitleПроблеми на установяването на книжовноезиковата норма в новобългарските дамаскини от ХVІІ век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsМирчева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue3
Pagination96–113
Citation KeyМирчева1998a
Subscribe to Syndicate