Skip to content Skip to navigation

Видение на пророк Исайя за последните времена – историко-апокалиптично съчинение от ХІІІ век

TitleВидение на пророк Исайя за последните времена – историко-апокалиптично съчинение от ХІІІ век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsМилтенова, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue2
Pagination77–81
Citation KeyМилтенова1992
Subscribe to Syndicate