Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина XIV (1989) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина XIV (1989) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsМилойкова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume14
Issue6
Pagination109–116
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyМилойкова1989
Subscribe to Syndicate