Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина XIII (1988) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина XIII (1988) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1988
AuthorsМилойкова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume13
Issue6
Pagination145–152
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyМилойкова1988
Subscribe to Syndicate