Skip to content Skip to navigation

Двадесет и четвърти летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти в София

TitleДвадесет и четвърти летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsМилойкова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume12
Issue2
Pagination119
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМилойкова1987
Subscribe to Syndicate