Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина I–X (1976–1985) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина I–X (1976–1985) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsМилойкова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume10
Issue6
Pagination76–118
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyМилойкова1985a
Subscribe to Syndicate