Skip to content Skip to navigation

Пети международен конгрес на преподавателите по руски език и литература

TitleПети международен конгрес на преподавателите по руски език и литература
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsМилойкова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume8
Issue1
Pagination124–125
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМилойкова1983
Subscribe to Syndicate