Skip to content Skip to navigation

Аспекти на стилно-езиковото майсторство в есетата на Илия Бешков

TitleАспекти на стилно-езиковото майсторство в есетата на Илия Бешков
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsМиланов, В
JournalБългарска реч
Volume6
Issue1–2
Pagination56–60
Publication Languagebul
Citation KeyМиланов2000
Subscribe to Syndicate