Skip to content Skip to navigation

Национална научна конференция Найден Геров в историята на българската наука и култура, 13–15 ноември 2000

TitleНационална научна конференция Найден Геров в историята на българската наука и култура, 13–15 ноември 2000
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsМакедонска, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume26
Issue2
Pagination160–161
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМакедонска2001
Subscribe to Syndicate