Skip to content Skip to navigation

Първи славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

TitleПърви славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsМакедонска, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume17
Issue6
Pagination77–78
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМакедонска1992
Subscribe to Syndicate