Skip to content Skip to navigation

Към характеристиката на нормативността в съвременния български книжовен език

TitleКъм характеристиката на нормативността в съвременния български книжовен език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsЛилов, М
JournalБългарска реч
Volume10
Issue2
Pagination11–16
Publication Languagebul
Citation KeyЛилов2004а
Subscribe to Syndicate