Skip to content Skip to navigation

Дискусия около кръглата маса на тема Преводът в системата на чуждоезиковото обучение

TitleДискусия около кръглата маса на тема Преводът в системата на чуждоезиковото обучение
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsЛилова, А
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume8
Issue6
Pagination94–95
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyЛилова1983
Subscribe to Syndicate