Skip to content Skip to navigation

Международен симпозиум Нови постижения в author = Областта на теорията на превода в Москва

TitleМеждународен симпозиум Нови постижения в author = Областта на теорията на превода в Москва
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1979
AuthorsЛилова, А
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume4
Issue4
Pagination89–91
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyЛилова1979
Subscribe to Syndicate