Skip to content Skip to navigation

Няколко ранни ориенталски заемки в българския език. I част

TitleНяколко ранни ориенталски заемки в българския език. I част
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsЛекова, Т
JournalБългарска реч
Volume1
Issue4
Pagination13–16
Publication Languagebul
Notes

За думите загар, загър '(голямо) ловно куче', зар 'костено кубче за игра (на табла)', контош 'горна дреха, къса до пояса, салтамарка'Продължение вж. Citekey Лекова-1996 not found

Citation KeyЛекова1995
Subscribe to Syndicate