Skip to content Skip to navigation

Названия на пързалка в българските говори (Словообразувателен аспект)

TitleНазвания на пързалка в българските говори (Словообразувателен аспект)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsКяева, Е
JournalБългарска реч
Volume1
Issue4
Pagination32–33
Publication Languagebul
Citation KeyКяева1995
Subscribe to Syndicate