Skip to content Skip to navigation

Личността на езиковеда като социолингвистически фактор за езиковата култура на обществото

TitleЛичността на езиковеда като социолингвистически фактор за езиковата култура на обществото
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsКръстев, Б
JournalБългарска реч
Volume1
Issue3
Pagination13–16
Publication Languagebul
Notes

По повод 85-годишнината от рождението и 20-годишнината от смъртта на чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин.

Citation KeyКръстев1995b
Subscribe to Syndicate