Skip to content Skip to navigation

За пейоративираните турски заемки и мястото им в съвременната публицистика

TitleЗа пейоративираните турски заемки и мястото им в съвременната публицистика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsКръстева, В
JournalБългарска реч
Volume5
Issue1
Pagination25–26
Publication Languagebul
Citation KeyКръстева1999a
Subscribe to Syndicate