Skip to content Skip to navigation

Международната комисия за славянски книжовни езици заседава в Шуменския университет

TitleМеждународната комисия за славянски книжовни езици заседава в Шуменския университет
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsКолева, К
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume30
Issue3
Pagination152–154
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКолева2005
Subscribe to Syndicate