Skip to content Skip to navigation

Към характеристиката на старобългарския превод на ирмосите в триодния цикъл на Константин Преславски

TitleКъм характеристиката на старобългарския превод на ирмосите в триодния цикъл на Константин Преславски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsКойчева, Р
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume28
Issue1
Pagination68–78
Citation KeyКойчева2004
Subscribe to Syndicate