Skip to content Skip to navigation

Загора, Мизия и етнонимът „мизи“ във византийските писмени паметници от края на VІІ до ХІІ век

TitleЗагора, Мизия и етнонимът „мизи“ във византийските писмени паметници от края на VІІ до ХІІ век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsКойчева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume10
Issue2
Pagination56–67
Citation KeyКойчева1986
Subscribe to Syndicate