Skip to content Skip to navigation

Пета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици

TitleПета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsКлешчова, К, Селимски, Л
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume27
Issue3
Pagination204–208
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКлешчова2002
Subscribe to Syndicate