Skip to content Skip to navigation

Трета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици (27.ІХ.– 2.Х.1999, Инсбрук, Австрия)

TitleТрета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици (27.ІХ.– 2.Х.1999, Инсбрук, Австрия)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsКлешчова, К, Селимски, Л
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume25
Issue1
Pagination160–164
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКлешчова2000
Subscribe to Syndicate