Skip to content Skip to navigation

Двайсет и четвърти летен курс по полски език във Варшава

TitleДвайсет и четвърти летен курс по полски език във Варшава
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsКарастойчева, Ц
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume5
Issue2
Pagination84
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКарастойчева1980
Subscribe to Syndicate