Skip to content Skip to navigation

Първа конференция на чехословашките сланголози и арголози

TitleПърва конференция на чехословашките сланголози и арголози
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1978
AuthorsКарастойчева, Ц
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume3
Issue2
Pagination96
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКарастойчева1978
Subscribe to Syndicate