Skip to content Skip to navigation

Към интерпретацията на израза „бяла пчела“ Народното житие на св. Иван Рилски

TitleКъм интерпретацията на израза „бяла пчела“ Народното житие на св. Иван Рилски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsКараджова, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume21
Issue2
Pagination51–60
Citation KeyКараджова1997
Subscribe to Syndicate