Skip to content Skip to navigation

Употреби на лексемата един в Тихонравовския дамаскин (в съпоставка със съвременния български език)

TitleУпотреби на лексемата един в Тихонравовския дамаскин (в съпоставка със съвременния български език)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsЙорданова, Д
JournalБългарска реч
Volume13
Issue2
Pagination76–82
Publication Languagebul
Citation KeyЙорданова2007
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate