Skip to content Skip to navigation

Странстванията на „вечния монах“ (М. Байрамова. Вечният монах – 1050 години от успението на Св. Иван Рилски. С.: Лингва, 1997)

TitleСтранстванията на „вечния монах“ (М. Байрамова. Вечният монах – 1050 години от успението на Св. Иван Рилски. С.: Лингва, 1997)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsЙонова, М
JournalБългарска реч
Volume3
Issue3–4
Pagination55–57
Publication Languagebul
Citation KeyЙонова1997
Subscribe to Syndicate