Skip to content Skip to navigation

Още едно изследване върху преводаческата техника през Средновековието

TitleОще едно изследване върху преводаческата техника през Средновековието
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsИлиева, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Issue4
Pagination87–89
Citation KeyИлиева2011c
Subscribe to Syndicate