Skip to content Skip to navigation

Антонимията в старобългарски език (върху материал от Старозаветните Пророчески книги по ръкопис F.I.461 oт Руската Национална библиотека, Санкт Петербург

TitleАнтонимията в старобългарски език (върху материал от Старозаветните Пророчески книги по ръкопис F.I.461 oт Руската Национална библиотека, Санкт Петербург
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsИлиева, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume33
Issue4
Pagination60–78
Citation KeyИлиева2009
Subscribe to Syndicate