Skip to content Skip to navigation

Предаването на гръцкото минало несвършено време в старобългарския превод на 13-те слова на св. Григорий Богослов по ръкопис от ХІ век

TitleПредаването на гръцкото минало несвършено време в старобългарския превод на 13-те слова на св. Григорий Богослов по ръкопис от ХІ век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsИлиева, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume17
Issue1
Pagination54–66
Citation KeyИлиева1993
Subscribe to Syndicate