Skip to content Skip to navigation

Към въпроса за авторството на едно Похвално слово за св. Никола Чудотворец

TitleКъм въпроса за авторството на едно Похвално слово за св. Никола Чудотворец
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsИванов, И
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume15
Issue4
Pagination78–82
Citation KeyИванов1991
Subscribe to Syndicate