Skip to content Skip to navigation

Фрагменти от надписи върху изписани завеси на две български църкви от XIII в.

TitleФрагменти от надписи върху изписани завеси на две български църкви от XIII в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsЖдраков, З
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume28
Issue1
Pagination94–105
Citation KeyЖдраков2004
Subscribe to Syndicate