Skip to content Skip to navigation

Синаксарните четива в ранните славянски евангелски ръкописи

TitleСинаксарните четива в ранните славянски евангелски ръкописи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsДограмаджиева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume24
Issue1
Pagination3–40
Citation KeyДограмаджиева2000a
Subscribe to Syndicate