Skip to content Skip to navigation

Озаглавяването на неделните дни в ранните славянски евангелски календари

TitleОзаглавяването на неделните дни в ранните славянски евангелски календари
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsДограмаджиева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue2
Pagination3–13
Citation KeyДограмаджиева1998
Subscribe to Syndicate